Vedtægter

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik (Danish Society of Medical Genetics)

§ 1

FORMÅL
Selskabets formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område og at være specialebærende selskab for det lægelige speciale klinisk genetik. Dels ved afholdelse af videnskabelige møder med foredrag og diskussioner, dels ved rådgivning vedrørende præ- og postgraduat uddannelse i medicinsk genetik, og dels ved at tage initiativ over for sundhedsmyndighederne og rådgive disse i anliggender af medicinsk genetisk art.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.


§ 2

TILKNYTNING
Selskabet er tilknyttet Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS


§ 3

MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig Selskabets formål. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen, der ved først given lejlighed underretter Selskabets medlemmer herom. Dersom bestyrelsen ikke modtager skriftlig indsigelse i løbet af 14 dage, er ansøgeren optaget som medlem af Selskabet. Fremkommer rettidig indsigelse, skal optagelsen drøftes ved førstkommende generalforsamling eller ordinære møde, idet meddelelse herom skal gives ved mødeindkaldelsen. Er der efter denne drøftelse mindst halvdelen af de afgivne stemmer for optagelsen, er ansøgeren medlem. Udmeldelse af Selskabet skal ske skriftligt til sekretæren. Som udmeldt betragtes dog den, der ikke har betalt kontingent i to konsekutive perioder.


§ 4

LEDELSE
Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Selskabet ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse, der består af fem medlemmer, hvoraf formanden, næstformanden og mindst et tredje medlem er læger.
Selskabet afholder én ordinær generalforsamling årligt, almindeligvis i april måned. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 28 dages varsel. Generalforsamlingen træffer normalt beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, idet dog kun de medlemmer, som er læger, har stemmeret ved de i § 6 under pkt. 1-3 nævnte valg. Der kan på en generalforsamling kun foretages afstemning og træffes beslutning om punkter, der har været optaget på dagsordenen.


Ved den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om selskabets virksomhed
3. Rapport fra selskabets udvalg og råd
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand
6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8. Valg i henhold til § 6
9. Eventuelt
På indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal der være meddelelse om, at medlemmer kan indsende forslag om, hvem der ønskes valgt som bestyrelsens formand og/eller til øvrige bestyrelsesposter. Sådanne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før mødet og skal af bestyrelsen udsendes til Selskabets medlemmer senest en uge før generalforsamlingen med angivelse af fagbetegnelse for hver af de foreslåede kandidater.
På generalforsamlingen anvendes skriftlig afstemning ved formandsvalg og ved valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, såfremt antallet af foreslåede kandidater overstiger antallet, der skal vælges. Hvis skriftlig afstemning skal finde sted, kan de fremmødte på hver stemmeseddel maksimalt anføre det antal navne, der svarer til antallet af bestyrelsespladser. I øvrigt anvendes skriftlig afstemning, når dette kræves af et medlem.
Valg af bestyrelse gælder for to år. Tre af bestyrelsens medlemmer skal dog ved Selskabets stiftelse vælges for tre år. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted for én periode, men senere indvalg er ikke udelukket. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, en sekretær og en kasserer. Hvis formanden får forfald, overtager næstformanden dennes funktioner.
Selskabet tegnes af formanden, og i dennes forfald af næstformanden. Valg af revisorer gælder for tre år ad gangen med ret til genvalg. Regnskabsåret følger kalenderåret.


§ 5


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst to ugers varsel af bestyrelsen, enten på dennes initiativ eller såfremt mindst fem af Selskabets medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har anmodet herom. Indkaldelsen kan også ske med kortere varsel, hvis alle bestyrelsens medlemmer er enige herom. Anmodningen skal indeholde motivet til den ekstraordinære generalforsamling, der skal finde sted senest tre uger efter anmodningens fremsættelse. Den ekstraordinære generalforsamling træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.


§ 6

Generalforsamlingen vælger repræsentanter til:

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskabers repræsentantskab. Repræsentanterne, der skal være læger, har en funktionstid på tre år, og umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.
Et uddannelsesudvalg, bestående af de uddannelsesansvarlige speciallæger fra hver af de uddannelses-bærende klinisk genetiske afdelinger i landet, samt hovedkursuslederen, en repræsentant fra DSMG's bestyrelse, en postgraduat klinisk lektor i specialet, og to uddannelsessøgende yngre læger efter indstilling fra Yngre Genetikere.

Udvalg vedrørende klinisk genetik. Dette udvalg består af de ledende overlæger fra de klinisk genetiske afdelinger samt et medlem af DSMG´s bestyrelse, der fungerer som formand. Udvalget udpeger et medlem som sekretær.

Andre udvalg råd, som generalforsamlingen beslutter at nedsætte. Sådanne udvalg og råd kan også nedsættes af bestyrelsen. For hvert af disse udarbejder bestyrelsen et kommissorium.

§ 7

LOVÆNDRINGER
Vedtagelse af lovændringer kan kun ske enten 1) på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af de ordinære medlemmer er repræsenteret og kræver yderligere mindst 3/4 af de afgivne stemmer, eller 2) ved en urafstemning blandt medlemmerne, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for lovændringen. Lovændringsforslag skal fremsættes inden generalforsamlingen, sådan at forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen. De skal af bestyrelsen udsendes til selskabets medlemmer senest en uge før generalforsamlingen sammen med en revideret dagsorden, hvorpå "lovændringer" er indføjet som et selvstændigt punkt. Et flertal af de fremmødte kan begære skriftlig afstemning. Afholdelse af en urafstemning skal være besluttet på generalforsamlingen. Urafstemningen foregår anonymt. De udfyldte stemmesedler skal være bestyrelsen i hænde 30 dage efter, at stemmesedlerne er udsendt til medlemmerne.


§ 8

OPLØSNING
Selskabets opløsning eller sammenslutning med andre selskaber kan kun finde sted, såfremt forslag herom har været optaget på dagsordenen på en ordinær generalforsamling og drøftet på denne. Hvis forslaget vedtages, udsendes det til urafstemning blandt samtlige medlemmer og gennemføres ved bestyrelsens foranstaltning, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

DSMGs vedtægter, gældende fra 25. november 2012.

DSMGs formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Elsebet Østergaard
Sekretær, Anne Marie Jelsig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.